?شرکت عماد بالگرد فاقد مجوز است

تصویر پیدا نشد

?شرکت عماد بالگرد فاقد مجوز معتبر در زمينه مشاوره و مميزی هلی‌پد از سازمان هواپيمايی کشوری است.
?نظر به بعضی از گزارشات رسيده به دفتر نظارت بر عمليات هوانوردی سازمان هواپيمایی كشوری، شركت عماد بالگرد به استناد داشتن مجوز و به نيابت از سازمان هواپيمايی كشوری در حالی در زمينه ارائه خدمات مشاوره و مميزی از هلی‌پدهای داخل كشور فعاليت می‌كند كه اين شركت فاقد مجوز از اين سازمان است.

?برهمين اساس دفتر نظارت بر عمليات هوانوردی سازمان هواپيمايی كشوری ضمن رد هرگونه مجوز معتبر اين شركت از تمامی مجموعه‌های هلی‌كوپتری و شركت‌های تابعه وزارت نفت و شركت‌های بهره‌بردار هلی‌پدها و هلي‌پورت‌ها خواسته است نسبت به انتخاب و سفارش دريافت خدمات نسبت به داشتن مجوزهای معتبر مجموعه‌های اين چنينی اطمينان لازم را از طريق مبادی مربوطه حاصل كنند.