آماری عجیب از تاخیر پرواز ایرلاین‌ها در ایران + جزئیات

آماری عجیب از تاخیر پرواز ایرلاین‌ها در ایران + جزئیات

براساس آخرین گزارش‌ رسمی از شرکت فرودگاه‌ها، متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در شهریور ماه، به ۸۶ دقیقه رسید که ۲۹ درصد پروازها را شامل می‌شود.

ایسنا: بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت این شرکت در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در تعداد نشست و برخاست ۱۱ درصد کاهش و در اعزام و پذیرش مسافر ۸ درصد افزایش داشته است، همچنین ارسال و پذیرش بار و پست پنج درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

کل پروازهای فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت شرکت در مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست، یک درصد و در اعزام و پذیرش مسافر پنج درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست هشت درصد کاهش داشته است. از این میان پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های در مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۴۸ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۵۳ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۹ درصد افزایش داشته است. پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌ها در مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۲۰ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۲۵ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۲۱ درصد کاهش داشته است.
کاهش پذیرش مسافر پروازهای داخلی نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست، یک درصد افزایش، در اعزام و پذیرش مسافر سه درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست پنج درصد کاهش داشته است. همچنین پروازهای داخلی نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۴ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر پنج درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست دو درصد افزایش داشته است.

همچنین پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در مهر ماه امسال، مشهد-تهران با ۸۴۷ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز و اصفهان انجام شده است. پرترددترین مسیر در پروازهای بین‌المللی نیز نجف-مشهد با ۱۶۲ پرواز بوده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.

حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و یزد انجام شده است، از این میان حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان انجام شده است؛ همچنین حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز، یزد و خلیج‌فارس (عسلویه) انجام شده است.
پروازهای تاخیردار یک درصد کاهش یافت

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در مهر ماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۳ هزار و ۶۴۰ پرواز را انجام داده‌اند و۳۹۴۷ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند و میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۳۴۰ هزار و ۴۹۸ دقیقه معادل ۵۶۷۴ ساعت و ۲۳۶ روز بوده که ۲۹ درصد پروازها را شامل می‌شود و در مقایسه با شهریورماه ۱۴۰۱، با ۱۳ هزار و ۶۰۳ پرواز خروجی و ۴۱۵۹ پرواز خروجی تاخیردار که ۳۱ درصد پروازها را شامل می‌شد، دو درصد کاهش یافته است.

در حالی که متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در شهریورماه ۹۳ دقیقه بود، این رقم در مهرماه به ۸۶ رسیده که نشان از کاهش میانگین تاخیرهاست؛ با وجود این، چهار شرکت هواپیمایی متوسط پروازهای تاخیردارشان بیش‌تر از ۱۰۰ دقیقه بود که در این میان بیشترین متوسط زمان تاخیر با ۱۱۸ دقیقه متعلق به ایران‌ایر بود و پس از آن، کیش‌ایر با متوسط تاخیر ۱۱۶ دقیقه، فلای‌پرشیا ۱۱۲ و پویاایر با ۱۰۶ دقیقه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند و آساجت با ۳۸ دقیقه و ماهان با ۵۹ دقیقه کمترین متوسط زمان تاخیر را داشته است.

همچنین مطابق این آمار، در مهرماه ۱۴۰۱ شرکت‌های هواپیمایی چابهار ایر وآتاایر به ترتیب با ۴۹ و ۴۷ درصد و شرکت‌های هواپیمایی ماهان و آساجت به ترتیب با ۸ و ۱۱ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تأخیرات را دارند به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی ماهان و آساجت بهترین عملکرد را داشته‌اند.

در عین حال درمهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، شرکت‌ هواپیمایی آتاایر با ۱۱ و چابهارایر و پویاایر با هشت درصد افزایش و شرکت‌های هواپیمایی کارون و سپهران با ۱۴ و آساجت و پارس‌ایر با ۱۰ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را دارند به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی کارون، سپهران، آساجت، پارس‌ایر بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند.