میلاد کمیلی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
امیر عمادالدینی رئیس هیئت مدیره
لیلا واثقی نائب رئیس هیئت مدیره
حسابرسی امین تدبیر بصیر بازرس اصلی
غلامرضا پائین محلی بازرس علی البدل