تورترکیبی ویتنام (98/02/29)

تورترکیبی ویتنام (98/02/29)

✨ تورترکیبی ویتنام
✨3 شب هوشی مینه + 3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز

3* GK CENTRAL HOTEL
3* LA BEAUTE DE HOTEL
3* SWAN CRUISE
880$ + نرخ پرواز

4* HARMONY HOTEL
4* HANOI PEARL
4* BELLEZZA CRUISE
989$ + نرخ پرواز

5* REX HOTEL
5* MELIA HOTEL
5* DRAGON LEGEND CRUISE
1300$ + نرخ پرواز