ممیزی اتحادیه اروپا برای تمدید گواهی‌نامه ACC۳ «هما»

ممیزی اتحادیه اروپا برای تمدید گواهی‌نامه ACC۳ «هما»

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نخستین بار در سال ۱۳۹۲ برای دریافت گواهی نامه امنیتی ACC۳(Air Corgo or Mail Carrier) مورد ارزیابی قرار گرفت و در سال ۲۰۲۴ برای سومین‌ بار برای تمدید این گواهی نامه اقدام کرد.

شرکت‌های هواپیمایی که از کشورهای دیگر به اتحادیه اروپا پرواز می‌کنند، باید گواهی نامه امنیت هوایی را دارا باشند.

این گواهی‌نامه که مربوط به عملیات حمل محموله‌های بار و پُست به اتحادیه اروپا است، پس از بررسی رعایت الزامات و استانداردهای لازم این شرکت‌ها توسط ممیزان ACC۳ به آنها اعطا می‌شود.

گواهی نامه مذکور اعتبار پنج ساله دارد و برای تمدید آن شرکت‌های هواپیمایی مجدد توسط ممیزان اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا از رعایت استانداردها مربوط به این حوزه اطمینان حاصل کنند.

در این راستا، بهمن ماه ۱۴۰۲ ممیزی از سازمان هواپیمایی کشوری آلمان به‌عنوان نماینده اتحادیه اروپا پس از ارزیابی نظام‌نامه حراست هما و رویه‌های امنیتی و تکمیل چک لیست مشخص شده در مقررات اتحادیه اروپا و با حضور در بخش‌های مرتبط با حمل و ارسال محموله‌های بار و پست در فرودگاه حضرت امام (ره)، این بخش‌ها را مورد ارزیابی و بازرسی قرار داد.

مراحل بررسی مستندات و اعطای مجوز به هما و تاییدیه توسط اتحادیه اروپا، ۳۰ روز کاری پس از ممیزی خواهد بود.