📍شرکت بویینگ اولین هواپیما 737مکس 10 را برای خدمه و کارکنان خود رونمایی کرد

📍شرکت بویینگ اولین هواپیما 737مکس 10 را برای خدمه و کارکنان خود رونمایی کرد

🔹بویینگ در کارخانه خود مستقر در رنتون، واشنگتن اولین هواپیما 737مکس 10 را به هزاران نفر از کارکنان خود نشان داد.