?“هما” برای سومین ماه پیاپی رکورد دار شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای انجام یافته از فرودگاه مهرآباد

?“هما” برای سومین ماه پیاپی رکورد دار شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای انجام یافته از فرودگاه مهرآباد

? براساس آمار منتشره شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص گزارش عملکرد شرکت‌های هواپیمایی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” در آبان‌ماه سال جاری، بیشترین پرواز از مبدا فرودگاه مهرآباد را انجام داده است.
?این آمار همچنین نشان می دهد، از ۸۴۷ پرواز انجام شده توسط “هما” درآبان ماه سال جاری، تعداد ۵۶۶ پرواز(۶۷ درصد) به موقع انجام شده است که دراین بخش نیز “هما” درصدر ۱۶ شرکت هواپیمایی قرار دارد.
? براساس این گزارش، در آبان ماه تعداد ۵ هزار و ۳۱۳ پرواز توسط ۱۶ شرکت هواپیمایی از فرودگاه مهرآباد انجام شده است که در بین شرکت‌های هواپیمایی، “هما” با انجام ۸۴۷ پرواز بیشترین پرواز را همانند سه ماه گذشته مرداد، شهریور و مهر به خود اختصاص داده و میزان پروازها نسبت به ماه گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ به عبارتی دیگر در آبان ماه سال جاری، ۱۶ درصد از کل پروازهای انجام شده از مبدا فرودگاه مهرآباد، توسط “هما” انجام شده است.